Türkiye’de 1 Mayıslar
Kitap 3 hafta önce

Türkiye’nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri tarihi açısından 1 Mayısların özel bir önemi vardır. Özellikle 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996’da yaşananlar Türkiye’nin toplumsal belleğinde yer etmiş, katılımcılarında olduğu kadar izleyicilerinde de derin izler bırakmıştır. 1 MAYISLAR Bu çalışma, modern Türkiye tarihinde yönetimlerin 1 Mayıslara ilişkin tutumlarını, farklı dönemlerde 1 Mayısların, hükümetler, idare amirleri ve emniyet yetkilileri tarafından tanımlanma, anlamlandırılma, düşünülme ve idare edilme; kısaca sorunsallaştırılma biçimlerine odaklanarak araştırmaktadır. Çalışmanın temel iddiası; Türkiye’de 1 Mayıslar örneğinde, devlete/hükümete yönelik protesto niteliği taşıyan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yönetiminde geçerli olan baskın söylem ve pratikler rejiminin, bir insan hakkı olan toplanma özgürlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi esas alan özgürlük siyasetine değil, devlet/hükümet otoritesini korumayı ve güçlendirmeyi esas alan egemenlik siyasetine dayandığıdır. HAK İHLALLERİ 1 Mayısların yönetiminde geçerli olan baskın siyasal rasyonalitenin, devlet aklını hâkim kılmaya çalışan; temel hak ve özgürlüklerin değil, düzen ve otoritenin korunmasına öncelik veren egemenlik rasyonalitesi olması her yıl yeni hak ihlallerinin […]

100 Yıl Sonra Türkiye Cumhuriyeti, Gökhan Atılgan, Yordam Yayınları
Kitap 3 hafta önce

19. yüzyıl geride kalır, dünya devrimlerle çalkalanır, imparatorluklar yıkılır ve cumhuriyetler kurulurken Türkiye de bu tarihsel salınım içinde kendi yolunu arıyordu. Marx’ın tabiriyle ‘katı olan her şeyin buharlaştığı’, yeni olanın temsilcilerinin eskinin kabuğundan tazelenmiş bir özgüven ve cüretle gözlerini ufka diktiği bu çağda, mazisi yüz yıllara varan Osmanlı İmparatorluğu içeride iki uğraklı burjuva devriminin ve bir cihan harbinin alevleri içinde kül olmuştu. Tarihe karışan İmparatorluğun şimdi’ye sıçrattığı kıvılcımlardan ise bir Cumhuriyet doğdu. Padişahın tebaasından Cumhuriyetin yurttaşına, Doğu-İslam âleminin medeniyetinden kapitalist-Batı dünyasının uygarlığına “geçiş”in coşkularına, atılımlarına ve süratine matemler, duraksamalar ve yavaşlamalar eşlik etti. Farklı yönsemeler ve zamansallıklarla süregiden, varış yeri ancak ve sadece sınıf mücadeleleri tarafından tayin edilebilecek olan 100 yıllık bir yolculuk olarak sürüyor Cumhuriyet. Cumhuriyet, yolculuğun bazı uğraklarında Nâzım Hikmet’in dizelerindeki gibi: şöyle ferah, şöyle yiğitçe koşarken / kapana tutulmuş gibi oluyor insanın ayağı.” Bazı uğraklarında ise Hobbes’un Leviathan’ı gibi. Bazı uğraklarında derinliklerinden yükselen dalgalarla bir “sosyal cumhuriyet”e […]

Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Sina Akşin 9. baskısı yayınlandı
Kitap 3 hafta önce

“II. Meşrutiyet, cumhuriyetimizin siyaset laboratuvarıdır” demişti Tarık Zafer Tunaya. Cumhuriyeti anlamak için önce 19081918 dönemine bakmak gerekiyor. Bu çerçevede, Jön Türkler kimlerdi, neler yaptılar? İttihatçılar kimlerdi, neleri başarıp neleri başaramadılar?   Bu kitapta, Jön Türkler ile İttihat ve Terakki konusunda aradığınız temel bilgileri ve birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.   Kitabı satın almak için tıklayın

Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar çıktı! Pan Yayıncılık’tan yeni kitap
Kitap 3 hafta önce

Anadolu türküleri yaygın bir biçimde icra edilip dinlenmesine ve çeşitli bağlamlarda akademik çalışmaların konusu olmasına rağmen herkesin diline pelesenk olmuş türkü sözlerinin bile anlam katmanları hakkında yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu kitapta, 2004 yılından bu yana Açık Radyo’da Dilden Dile Titreşimler isimli halk müziği programını hazırlayıp sunan Ahmet Emre Dağtaşoğlu tarafından yaygın olarak bilinenlerin yanı sıra pek bilinmeyen türkü sözleri de ele alınıp incelenmekte, kültürel bağlamlar göz önünde bulundurularak bu sözlerin içerdiği semboller ve örüntüler teorik bir çerçevede yorumlanmaktadır. İlk anda fark edilemeyen anlam katmanlarının nasıl ortaya konabileceği örnekler üzerinden incelenerek türkü sözlerini anlamlandırma konusunda okura bir yordam önerilmektedir. Bunların yanı sıra geleneksel kültür ortamında serpilip hayat bulan türkülerin hızla değişen ve eskiye nazaran çok farklı bir yapı arz eden günümüz şartlarında nasıl hâlâ revaçta olabildiği sorusu Anadolu’nun sosyo-kültürel yapısının bazı özellikleri de dikkate alınarak cevaplanmaktadır.   Kitabı satın almak için tıklayın

Alaeddin Şenel’in İnsanlık Tarihi kitabı yine İmge’de! Bu kez farklı olacak
Kitap 1 ay önce

Alaeddin Şenel’in önemli eseri Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi kitabı İmge Yayınevi’nde yeniden basıldı. Sosyal bilimlerde Türkçe eserler arasında çok önemli bir yeri dolduran Alaeddin Şenel’in İnsanlık Tarihi kitabı bu kez 3 ciltte yeniden basıldı. Nisan ayı itibariyle raflarda yerini alan kitap alanında hala çok önemli bir işlev görüyor. Kitap tanımı: Bu yapıtta anlatılan insanlığın öyküsü ulusçu, dinci, batıcı tarihlerdekinden farklıdır.İnsanlığın tarihi, UNESCO’nun çok ciltli History of Humanity (İnsanlık Tarihi, İmgeKitabevi Yayınları) yayını doğrultusunda, “insan odaklı” bir bakış açısıyla, tek cilttekotarılmaya çalışılmaktadır.Bu yolda, maddenin “biyokimyasal evrimi” ile başlanıp, genel olarak canlıların “organikevrimi” evresine geçilmektedir. Özel olarak insanın organik evrimi ise uzak hayvananaataları olan “prosimiyen kemirgen” noktasından uzak insan anaataları sayılan, araçkullanan “insanımsı=hominoid” cinslerine dek izlenmektedir.İnsanlığın “kültürel evrim” evresi, “eşitlikçi-kararlı denge yasası” uyarınca görecedurağan yapılı “ilkel topluluk” ile giderek daha büyük bir artının üretilip aktarıldığıeşitsizlikçi, dinamik “uygar toplum” dönemlerine bölünerek incelenmektedir.Uygar topluma geçişte göçebe çoban-yerleşik çiftçi topluluklar arası savaşçı ve barışçıalışveriş ilişkilerinin […]